วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ประโยคต่อต้านความรุนแรง 3ภาษา

Stop using violence against Buddhists
หยุดใช้ความรุนแรงต่อชาวพุทธ
Stoppt die Gewalt gegen Mönche

You can not justify the use of violence against Buddhist monks and laypeople
การใช้ความรุนแรงกับพระสงฆ์และสาธุชนเป็นการไม่ชอบธรรม
Es gibt keine Rechtfertigung von Gewalt gegen Mönche und Buddhisten

Give justice to Dhammakaya temple and Buddhists
ให้ความยุติธรรมกับวัดพระธรรมกายและสาธุชน
Wir fordern Gerechtigkeit für den Dhammakaya Tempel und die Gläubigen

Stop threatening Buddhist monks and buddhists
หยุดขู่คุกคามพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน
Stoppt die Bedrohung buddhistischer Mönche und Gläubige

Stop harming Buddhist monks and laypeople
หยุดทำร้ายพระสงฆ์และสาธุชน
Stoppt buddhistischen Mönchen und Laien zu schaden

Stop the exercise of power under section 44 on Buddhist monks and innocent laypeople
หยุดใช้อำนาจภายใต้มาตรา 44 กับพระและสาธุชนผู้บริสุทธิ์
Stoppt die Anwendung von Paragraph 44 auf buddhistische Mönche und unschuldige Laien

Stop violating Buddhist monks
หยุดทำร้ายพระ
Stoppt die Verletzung buddhistischer Mönche

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น